9.5.07

partprenent, segons Responsabilitat Global

Un partprenent és qualsevol organització, grup o individu que pugui afectar o ser afectat per les activitats d'una empresa o organització de referència.

Així cada organització disposa dels seus partprenents. Més en general se'n diuen grups d'interès, parts interessades. També se n'ha dit públics d'interès, corresponsables o altres. La paraula anglesa stakeholder ha assolit un cert ús a nivell tècnic.

Més específicament fem ús del mot partprenent o el seu equivalent stakeholder quan ens referim a aquelles parts interessades que són considerades legítimes per part de l'empresa o organització de referència, amb les quals se sol establir algun procediment de diàleg. Les organitzacions que gestionen més sistemàticament la seva Responsabilitat Social disposen d'un Mapa de Partprenents (o Mapa de Stakeholders).

Més informació sobre aquest mot en català