30.3.14

Belgian Chambers


“The social responsability of companies is an improvement process
 in the framework of which companies integrate
 considerations of
social, environmental and economic nature in a voluntary, systematic and coherent way into the entire business process in concertation with their stakeholders.”


Belgian CSR action plan (2006)

"La responsabilitat social de les empreses és un procés de millora en el marc del qual les empreses integren les consideracions de caràcter social, ambiental i econòmic de manera voluntària, sistemàtica i coherent dins el conjunt del procés de negoci en concertació amb les parts interessades."
Pla d'Acció RSE belga (2006)